CBGV trường MN Sơn Phú thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sáng ngày 28/12/2021 CBGV trường MN Sơn Phú tham gia cùng các cán bộ công chức xã, nhân dân thôn Phia Chang, Nà Cọn thực hiện vệ sinh đầu làng ngõ xóm; lao động vệ sinh cùng với nhân dân nhằm tuyên truyền, chia sẻ, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế... Thông qua hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ giữa cán bộ giáo viên và nhân dân và thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Một số hình ảnh của hoạt động.

Nhãn

 

Nhãn

 

Nhãn

 

Nhãn